11.03.2015

ПОГОДЖЕНО

В.о. голови Болградської районної

державної адміністрації

______________ І.Д. Каражеков

 

 

СХВАЛЕНО

Рішенням Громадської ради при

при Болградській районній державній адміністрації

Протокол від 25.02.2015  № 1

Голова Громадської ради

______________________    О.С. Мілков

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Болградській районній

державній адміністрації

 

Розділ  I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська рада при Болградській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2 У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України й постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,  актами Кабінету Міністрів України, а також даним Положенням.

1.3 Основними завданнями Громадської ради є:

1.3.1. створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

1.3.2. здійснення громадського контролю за діяльністю Болградської районної державної адміністрації (долі – райдержадміністрація);

1.3.3. сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

1.3.4. сприяння райдержадміністрації у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до її повноважень.

1.4 Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Проект Положення про Громадську раду погоджується з райдержадміністрацією, після чого схвалюється на засіданні Громадської ради.

 

Розділ  IІ.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію дії райдержадміністрації.

2.2 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. готує та подає районної державної адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2.2.2. готує та надає районної державної адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.2.3. надає районної державної адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

2.2.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

2.2.5. здійснює громадський контроль за врахуванням районної державної адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.2.6. інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;

2.2.7. збирає, узагальнює та надає районної державної адміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

2.2.8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку Болградського району;

2.2.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

2.2.10. організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом з районної державної адміністрацією про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, співпрацю з районної державної адміністрацією, іншими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування.

2.3 Громадська рада має право:

2.3.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію/правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);

2.3.2. залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних і міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

2.3.3. організовувати й проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;

2.3.4. отримувати в установленому порядку від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

2.3.5. брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку Болградського району;

2.3.6. взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування,  їх структурних підрозділах;

2.3.7. вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів, звертатися до неї з інших питань;

2.3.8. направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території повноважень райдержадміністрації;

2.3.9. розробляти й надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

2.3.10. доповідати на нарадах районної державної адміністрації рішення Громадської ради, які відповідно до цього Положення є обов’язковими до розгляду;

2.3.11. за запрошенням райдержадміністрації та її структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі в заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо);

2.3.12. ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини та громадянина, розвиток громадянського суспільства;

2.3.13. розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати й узагальнювати їх,  надавати на них усні та письмові відповіді;

2.3.14. розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення та знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.4 Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер для райдержадміністрації та усіх інших суб’єктів, розташованих на території її діяльності, та є обов’язковими для розгляду райдержадміністрацією.

2.5 Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

2.6 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням, якій затверджується на засіданні Громадської ради.  

2.7 Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, у яких розміщена райдержадміністрація.

 

Розділ  IІІ.

Формування ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу Громадської ради обираються представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок і їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства).

3.2 Склад Громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3 До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів Громадської ради визначається учасниками установчих зборів. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

3.4 У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники райдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства, в тому числі й ті, що не представлені в складі Громадської ради.

3.5 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів районна державна адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи надається заява в довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

3.6.1. рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (в разі наявності);

3.6.2. біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

3.6.3. копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

3.6.4. інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за період, що не перевищує двох років від моменту проведення установчих зборів.

3.7 За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та в термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни місця проведення установчих зборів, районна державна адміністрація своєчасно повідомляє про це на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8 Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

3.8.1.              процедуру ідентифікації і реєстрації учасників установчих зборів;

3.8.2.              процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого, секретаря та інших робочих органів установчих зборів;

3.8.3.              процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

3.8.4.              порядок визначення кількісного складу Громадської ради;

3.8.5.              порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

3.8.5.              процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);

3.8.6.              процедуру оголошення результатів виборів;

3.8.7.              визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної Громадської ради;

3.8.8.              порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого  засідання новообраної Громадської ради тощо.

3.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

3.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим і в тижневий термін від дня установчих зборів передає голові райдержадміністрації для затвердження складу новообраної Громадської ради.

3.11. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської ради райдержадміністрація протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.12. На підставі протоколу установчих зборів райдержадміністрація протягом двох тижнів затверджує склад громадської ради.

 

Розділ  IV.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени Громадської ради мають право:

4.1.1. брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

4.1.2. брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є;

4.1.3. інформувати Громадську раду про свою діяльність;

4.1.4. пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

4.1.5. бути членом постійних комісії (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

4.1.6. ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

4.1.7. у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2 Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4 Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.

4.5 Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6 Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

4.6.1. надання членом Громадської ради відповідної заяви;

4.6.2. систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів);

4.6.3. письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

4.6.4. скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

4.6.5. неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним і з інших поважних причин.

4.7 У разі припинення членства у Громадській раді одного з її членів, наступний обирається шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

4.8 У разі неможливості виконання своїх обов’язків заступниками голови або секретарем Громадської ради, головою створеного робочого органу ради за рішенням голови Громадської ради виконання їх обов’язків покладається на одного із членів Громадської ради – до розв’язання  цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.

 

Розділ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

5.1 На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступник (заступники) голови та секретар ради), визначається структура Громадської ради, обговорюється план діяльності на рік.

5.2 Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу райдержадміністрації.

5.3 Голова Громадської ради:

5.3.1. організовує діяльність ради;

5.3.2. скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

5.3.3. підписує документи від імені ради;

5.3.4. звітує про роботу Громадської ради;

5.3.5. представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

5.3.6. бере участь у засіданнях колегії райдержадміністрації та ін.

5.4 Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради в разі виникнення інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо). До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

5.5 Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради.

5.6 Заступник (заступники) голови Громадської ради обираються, як правило, на її першому засіданні з урахуванням пропозицій голови ради. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього Громадською радою та розпорядженням голови ради.

5.7 Заступник (заступники) голови Громадської ради:

5.7.1. забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи ради;

5.7.2. здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) Громадської ради;

5.7.3. контролює виконання плану роботи Громадської ради;

5.7.4. розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до її компетенції;

5.7.5. вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

5.7.6. організовує вивчення та дослідження громадської думки;

5.7.7. виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань і доручень ради.

5.8 У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради виконує заступник (один із заступників) голови Громадської ради. За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.9 Функції секретаря Громадської ради за її рішенням, погодженим із райдержадміністрацією, може виконувати працівник її структурного підрозділу, на який покладено координацію роботи Громадської ради. У такому випадку секретар Громадської ради бере участь в її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.10 Секретар Громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження відносин з райдержадміністрацією та її підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

5.11 Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань і здійснення функцій формує план своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на одному з перших засідань з урахуванням пропозицій райдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства.

5.12 Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань вона може створювати постійні комісії з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість і напрямки роботи комісій визначаються Радою та оформлюються протоколом.

5.13 Постійні комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

5.14 Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та по мірі необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності й оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

5.15 Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів і чинних актів органів публічної влади у складі Громадської ради утворюються робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.16 Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю голосів від загальної чисельності органу та оформлюються протокольно. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію з іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами відповідного профілю, що утворені як при райдержадміністрації чи її структурних підрозділах, так і при інших органах публічної влади.  

5.17 Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану діяльності Громадської ради та в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини її членів.

5.18 Засідання Громадської ради є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

5.19 Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

5.20 Засідання Громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.

5.21 У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники райдержадміністрації.

5.22 За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

5.23 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

5.24 Оперативні питання роботи Громадської ради можуть вирішуватися у спосіб, визначений Регламентом Громадської ради.

5.25 Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим і секретарем і направляється до райдержадміністрації у п’ятиденний термін.

5.26 Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, через підвідомчі ЗМІ та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

5.27 Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який приймається на одному з перших засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів та райдержадміністрації.

5.28 Регламент Громадської ради має містити:

5.28.1. загальний порядок організації роботи та планування Громадської ради;

5.28.2. процедуру підготовки та внесення питань на розгляд Громадської ради;

5.28.3. деталізований порядок набуття членства, припинення та призупинення повноважень членів Громадської ради;

5.28.4. порядок участі членів Громадської ради в її діяльності;

5.28.5. порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради, її робочих органів;

5.28.6. форми  та порядок прийняття рішень Громадською радою та її робочими органами;

5.28.7. порядок взаємодії Громадської ради з райдержадміністрацією, її структурними підрозділами, іншими органами публічної влади, установами та організаціями;

5.28.8. порядок взаємодії Громадської ради з громадянами, інститутами громадянського суспільства, іншими суб’єктами;

5.28.9. порядок участі у роботі Громадської ради уповноважених представників райдержадміністрації;

5.28.10. порядок підготовки та проведення заходів Громадської ради;

5.28.11. порядок оприлюднення рішень Громадської ради;

5.28.12. порядок підготовки щорічних звітів про діяльність Громадської ради та їх оприлюднення;

5.28.13. інші питання організації та порядку діяльності Громадської ради.

5.29 Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться за рішенням зібрання Громадської ради та ухвалюються простою більшістю голосів від її складу.

5.30 Зміни до Положення про Громадську раду ухвалюються простою більшістю голосів від складу Громадської ради та погоджуються з районною державно. адміністрацією.

 

Розділ VІ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ,

 ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1 Райдержадміністрація за допомогою свого структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Громадської ради, зокрема, забезпечує раду засобами зв’язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам Громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Громадської ради.

6.2 Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.

6.3 Громадська рада організовує щорічні форуми громадськості, на яких разом із райдержадміністрацією звітує про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, про співпрацю з райдержадміністрацією, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими консультативно-дорадчими органами.