31.07.2014

Щодо системи персоніфікованого обліку мобілізованих осіб

 

У зв’язку з набранням чинності з 08 червня 2014 року Закону України від 20 травня 2014 року № 1275-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації” (далі ― Закон № 1275), яким внесено зміни до частини сьомої статті 7 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (далі — Закон № 2464), Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (зі змінами) за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не нараховується на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Враховуючи вищезазначене особа одночасно перебуває в трудових відносинах с підприємствами, установами та організаціями, а також перебуває на обліку в військовій частині.

Враховуючи викладене, в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми  нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів,  затвердженому наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454 (далі  Порядок № 454), суми середньої заробітної плати і календарні дні перебування в трудових відносинах осіб призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зазначаються з урахуванням такого.

В у таблиці 5 додатку 4 Порядку № 454 дата мобілізації не зазначається.

В таблиці 6 додатку 4 до Порядку №454 інформація особу відображають із обов’язковим зазначенням реквізитів:

11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»;

15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом звітного місяця»;

17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)».

Реквізити 18 та 19 не заповнюються.

           

Приклад заповнення табл. 6 додатку 4 Порядку №154. додається.

 

Директор департаменту

персоніфікованого обліку,

інформаційних систем та мереж                                                            О.Б. Ніколаєв

 

Приклад.
                                                                                             
Особа працює на підприємстві .                                                                                                                                                                            18 квітня особу призвали на мобілізацію.                                                                                                                                                      Бухгалтер  нарахував особі за 17 днів квітня заробітну плату в сумі 3500 та середню заробітну плату в сумі 1480 грн.  Сьогодні відповідно до закону 1275 бухгалтер  хоче повернути зайво нараховані суми єсв за період мобілізації починаючи за квітень, травень та відобразити суми середньої заробітної плати за поточний період без утримання єсв.                                       Як відобразити в звіті ??? Продовження додатка 4
Відповідь:                                                                                                                                                                                                                        В поточному звіті особу відображаємо трьома рядками. В першому відображаємо поточний період із зазначення кіл. кален.днів перебув в трудових відносинах (вони не перериваються відповідно до закону від 27.03.2014 р. № 1169-VII ) та суми середньої заробітної плати в 17 реквізиті.                                                                                                                                            В тругому та третьому рядках відображають особу із кодом типу нарахування - 3 (зайво нараховані суми єсв відповідно до закону україни 20.05.2014 р. № 1275-VII ) починаючи з дня мобілізації.                                                                                             Крім того в таблиці 1 суми середньої заробітної плати за поточний період мають бути включені до рядків 1 та 1.1.                     Суми зайвонарахованого єсв за минулі періоди в рядку 7 заповнюємо рядки : 7.1.1 та 7..1.2 із зазначенням змісту помилки закон україни 20.05.2014 р. № 1275-VII .                              
Вихідний № у страхувальника _____________ № аркуша звіту __________  
Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам  
1. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків 
                                  2. Філія за реєстрацією в органі                 Пенсійного фонду України              
   
    (найменування страхувальника)  
3. Звітний місяць 0 6 рік 2 0 1 4               4. Тип: початкова х скасовуюча      
   
5. № з/п 6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так,             0-ні)
7. Чо-ло-вік - Ч, жін-ка - Ж 8. Номер облікової картки  ЗО  9. Код катего-рії ЗО* 10. Код типу нара-хувань ** 11. Місяць та рік, за який проведено нарахування*** 13. Кількість календарних днів  тимча-сової непра-цездатності 15. Кількість  календар-них днів перебуван-ня у
трудових/          ЦП  відносинах протягом  звітного місяця
17. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця) 19. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)  20. Ознака наявності трудової книжки              (1-так,           0-ні) 22. Ознака нового робочого місця            (1-так,           0-ні)
грн коп.
12. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО 14. Кількість календарних  днів без збереження заробітної плати **** 16. Кількість календар-них днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 18. Сума нарахованої заробітної плати / доходу  у  межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок  21. Ознака наявності спецстажу                            (1-так,              0-ні)
      грн коп. грн коп.    
1   ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1     0 6 2 0 1 4         3 0           1 4 8 0 0 0               0 1 0
Семенов Петро Мар’янович                                                                         0 0
2   ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1   3 0 4 2 0 1 4                                 0         5 3 2 8 1 0
Семенов Петро Мар’янович                                                               1 4 8 0 0 0 0
3   ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1   3 0 5 2 0 1 4                                 0         5 3 2 8 1 0
Семенов Петро Мар’янович                                                               1 4 8 0 0 0 0
 ****Кількість календарних  днів без збереження заробітної плати - кількість календарних днів може бути відображено із знаком мінус "-" у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених в попередніх звітних періодах.  
23. Кількість заповнених рядків на аркуші                        
24. Дата формування у страхувальника:  Д Д . М М . Р Р Р Р                                                    
                                                                                                   
25. Керівник                                                ________________   ________________________  
М. П. (реєстраційний номер облікової картки платника податків)   (підпис)   (прізвище та ініціали)  
26. Головний бухгалтер                                               ________________   ________________________  
  (реєстраційний номер облікової картки платника податків)   (підпис)   (прізвище та ініціали)