03.03.2015

Н А К А З "Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

Н А К А З

 

м. Київ

 «15» лютого 2012 р.                                                              № 29

 Про затвердження методичних

рекомендацій щодо проведення

щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

 

Відповідно до Указу Президента України від 18.07.2011 року №769/2011  «Питання управління державною службою в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та з метою ефективної організації  і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити методичні рекомендації щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головдержслужби                             від 12.11. 2010 року №286 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

3. Управлінню адміністративно-господарського забезпечення висвітлити на офіційному веб-порталі Нацдержслужби методичні рекомендації щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

4. Відділу документального забезпечення довести цей наказ до відома органів виконавчої влади та інших державних органів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби  Дячишина М.Д.

 

 

 

Голова Нацдержслужби

В. Толкованов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 наказ Нацдержслужби

  від 15.02.2012 р. № 29

               

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо  проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» проводиться відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152.

Згідно з пунктом 8  Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб  місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» (далі – Конкурс) віднесено до видів підвищення кваліфікації.

 Загальні положення

Державні службовці II – VII категорій посад підвищують кваліфікацію в рамках проведення Конкурсу відповідно до Комплексної програми, розробленої Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, погодженої з Нацдержслужбою.

Номінації Конкурсу:

Конкурс проводиться серед державних службовців державних органів відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

«Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних підрозділів державного органу: департаментів, управлінь, відділів, секторів);

«Кращий спеціаліст» (беруть участь спеціалісти, спеціалісти
І та ІІ категорій, провідні, головні спеціалісти усіх структурних підрозділів державного органу).

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які займають посади II – VII категорій і мають стаж державної служби:

для номінації «Кращий керівник» – загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

для номінації «Кращий спеціаліст» – загальний стаж державної служби не менш як два роки.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які на момент проведення Конкурсу не мають дисциплінарних стягнень.

Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу здійснюється з урахуванням критеріїв, визначених Порядком проведення Конкурсу для керівників та спеціалістів.

 

 

 

 

Конкурсні тури:

Конкурс проводиться щороку у три тури:

–   перший (І) тур – березень – квітень,

–   другий (ІІ) тур – травень – червень,

–   третій (ІІІ) тур – вересень – жовтень.

Для організації підвищення кваліфікації у рамках Конкурсу наказом чи розпорядженням керівника державного органу (його територіального підрозділу) утворюється організаційний комітет з проведення Конкурсу (далі – оргкомітет) у складі голови, заступника голови, секретаря і членів оргкомітету та затверджується Положення про нього.

При розробці Положень про оргкомітети І та ІІ турів рекомендується брати за основу Положення про Організаційний комітет з проведення третього туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (Додаток 1).

Оргкомітети здійснюють свою роботу шляхом проведення засідань протягом відповідних турів Конкурсу згідно із затвердженим планом роботи. При розробці плану роботи рекомендується брати за основу Календарний план проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (Додаток 2).

За результатами проведення засідань відповідних оргкомітетів складаються протоколи, що підписуються головою та членами оргкомітетів.

Засідання оргкомітетів є правомочними, якщо у них беруть участь не менше ніж 2/3 їх членів. Усі рішення оргкомітетів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість присутніх на їх засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів оргкомітету вирішальним є голос голови відповідного оргкомітету. Члени оргкомітету у разі незгоди з будь-яким рішенням мають право висловити окрему думку у письмовому вигляді, що додається до протоколу. Члени оргкомітету не мають права брати участь у Конкурсі.

Оргкомітети на своєму першому засіданні розподіляють обов’язки між головою, заступником голови, секретарем та членами оргкомітету.

Оргкомітетами вищого рівня розробляються єдині вимоги до критеріїв оцінювання, що направляються разом із завданнями оргкомітетам нижчого рівня для організації проведення Конкурсу.

Кожне завдання Комплексної програми підвищення кваліфікації у рамках Конкурсу, виконане учасниками, оцінюється за п'ятибальною шкалою.

Фінансове забезпечення підвищення кваліфікації у рамках Конкурсу на усіх етапах здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.

До розробки та експертної оцінки конкурсних завдань залучаються викладачі магістратур освітньої галузі знань «Державне управління», галузевих закладів післядипломної освіти, обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі ЦППК) та центрів підвищення кваліфікації кадрів регіональних інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Відповідальність за організацію підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу несе керівник державного органу.

Організаційне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу здійснює кадрова служба державного органу.

Методично-консультативну допомогу державним органам з питань організації та проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І та ІІ турів Конкурсу надають:

у м. Києві – для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) та інших державних органів – Нацдержслужба, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління, галузеві заклади післядипломної освіти;

у регіонах – для місцевих органів виконавчої влади – територіальні органи Нацдержслужби, обласні та регіональні ЦППК.

Методично-консультативну допомогу державним органам з питань організації та проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру Конкурсу надає Нацдержслужба.

Матеріали з питань організації та проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу розміщуються на офіційному веб-порталі  Нацдержслужби у банері «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець», а також на веб-порталах територіальних органів Нацдержслужби. Органи державної влади розміщують зазначені матеріали на своїх офіційних веб-порталах.

Підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І, ІІ та ІІІ турів Конкурсу проводиться у номінаціях «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст» окремо серед державних службовців:

районних державних адміністрацій;

Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (структурного підрозділу);

центральних апаратів ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів).

Координація організації проведення І та ІІ турів Конкурсу серед державних службовців районних та обласних державних адміністрацій забезпечується відповідними організаційними комітетами Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Координація організації проведення І туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів) забезпечується відповідними організаційними комітетами ЦОВВ, інших державних органів.

Координація організації проведення ІІ туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів), місцевих органів виконавчої влади забезпечується Нацдержслужбою та її територіальними органами.

Координація організації проведення ІІІ туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів), місцевих органів виконавчої влади забезпечується Нацдержслужбою.

 

Організація проведення І туру Конкурсу.

Державним органом утворюється оргкомітет, який очолює керівник відповідного державного органу.

Персональний склад оргкомітету затверджується або оновлюється розпорядженням (наказом) керівника державного органу  в термін протягом січня-лютого.

Оргкомітети в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України створюються відповідно розпорядчими актами Керівника Апарату Верховної Ради України, Глави Адміністрації Президента України та Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Секретаріат Верховної Ради АР Крим, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації створюють оргкомітети І туру.

Чисельність оргкомітету І туру має складати не менше 5 – 7 осіб.

До складу оргкомітету рекомендується включати заступників керівника, керівників кадрової та юридичної служб, науковців, викладачів навчальних закладів, які займаються підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців, представників профспілок, громадськості, засобів масової інформації, незалежних експертів.

Оргкомітет розробляє план заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру Конкурсу, який має містити заходи щодо організаційного, правового та матеріально-технічного забезпечення проведення Конкурсу.

План заходів розробляється щорічно у термін до 10 березня та затверджується розпорядженням (наказом) керівника відповідного державного органу.

Оргкомітет має право вносити пропозиції керівнику державного органу щодо уточнення видатків, передбачених на організацію підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу, та заходів морального і матеріального стимулювання переможців та учасників І туру Конкурсу.

ЦОВВ та інші державні органи, що мають підпорядковані територіальні підрозділи, забезпечують організацію проведення Конкурсу в цих підрозділах.

За результатами І туру ЦОВВ та інші державні органи надають до Нацдержслужби кандидатури 4-х переможців: 2-х переможців від центрального апарату ЦОВВ та іншого державного органу (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст»); 2-х переможців від територіальних підрозділів ЦОВВ та інших державних органів (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст»), які беруть участь у ІІ турі Конкурсу серед державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та інших державних органів.

Обласна державна адміністрація забезпечує організацію проведення Конкурсу в структурних підрозділах.

За результатами І туру Конкурсу місцеві органи виконавчої влади надають до оргкомітету ІІ туру Конкурсу в АР Крим, мм. Києві, Севастополі та областях кандидатури 2-х переможців від органу влади (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст»). Обласна  державна адміністрація надає кандидатури 2-х переможців від апарату та по 2 переможці від структурних підрозділів облдержадміністрації, які беруть участь у ІІ турі Конкурсу між державними службовцями Секретаріату Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також районних державних адміністрацій.

Для участі у І турі Конкурсу державні службовці подають до оргкомітету:

–  заяву про участь у Конкурсі;

–  копію особової картки державного службовця за формою
П-2ДС;

–  подання керівника структурного підрозділу щодо участі;

–   біографічну довідку, підписану керівником кадрового підрозділу;

–  за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

Протягом березня оргкомітет розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.

Підставою для відмови є невідповідність претендента вимогам, оформлені неналежним чином документи претендента, передбачені Порядком, відсутність окремих з них або встановлена в них недостовірна інформація.

До 30 березня - місцеві органи виконавчої влади надають до територіальних органів  Нацдердслужби інформацію про кількість учасників І туру Конкурсу у регіонах України.

До 31 березня – ЦОВВ, інші державні органи та територіальні органи Нацдержслужби надають до Нацдержслужби інформацію про кількість учасників І туру Конкурсу у центральному апараті та територіальних  підрозділах ЦОВВ, інших державних органах.

До 15 березня Нацдержслужба забезпечує оргкомітети І туру завданнями І туру Конкурсу:

тестовими завданнями в частині знання Конституції України та законодавства про державну службу;

орієнтовним переліком видів ділових документів, рекомендованих для складання учасниками Конкурсу;

завданнями з володіння учасниками Конкурсу сучасних комп’ютерних технологій.

Оргкомітети ІІ туру надають рекомендації до їх виконання та критерії їх оцінки, методичні матеріали, електронну бібліотеку для самоосвіти.

Оргкомітети І туру розробляють вимоги та критерії оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники І туру Конкурсу. Обсяг тестових завдань має становити 10 питань.

Завдання для учасників І туру Конкурсу затверджуються на засіданнях оргкомітетів.

Відповідальність за збереження конфіденційності змісту завдань покладається на оргкомітети.

Тестові завдання виконуються учасниками Конкурсу на комп’ютері. Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на кожному аркуші.

На виконання кожного із завдань, передбачених І туром Конкурсу, надається не менше 60 хвилин.

Оргкомітети І туру протягом квітня забезпечують проведення Конкурсу і в останній тиждень квітня на своїх засіданнях приймають рішення щодо підсумків та визначення переможців І туру Конкурсу.

Оригінали протоколів та виконаних учасниками Конкурсу завдань зберігаються в оргкомітеті І туру Конкурсу. Копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями І туру, направляються до оргкомітетів ІІ туру Конкурсу не пізніше 30 квітня у такому порядку:

– Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та інші державні органи – на адресу Нацдержслужби.

– Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – на адресу територіальних органів Нацдержслужби;

Оргкомітети І туру розміщують інформацію щодо проведення Конкурсу на офіційних веб-порталах, в регіональних або галузевих ЗМІ і передають інформацію щодо висвітлення у ЗМІ проведення І туру Конкурсу разом з копіями статей (відео-, аудіозаписів) до 30 квітня у такому порядку:

– Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та інші державні органи – на адресу Нацдержслужби.

– Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації –  на адресу територіальних органів Нацдержслужби.

Територіальні органи Нацдержслужби передають узагальнену інформацію Нацдержслужби.

Оргкомітети І туру за його підсумками надають до кадрових служб державних органів, у яких проводиться Конкурс, копію протоколу про участь у Конкурсі державних службовців, що є підставою зараховувати участь у Конкурсі як підвищення кваліфікації відповідно до п. 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 7 липня 2010 р. №564 з відповідним записом в особовій картці  ФП-2ДС   (розділ 8).

Відповідний запис робиться лише у випадку проходження державним службовцем всіх 3-х етапів І туру Конкурсу.

Організація проведення ІІ туру Конкурсу.

ІІ тур Конкурсу проходить:

між державними службовцями Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, ЦОВВ, інших державних органів (їх територіальних підрозділів) на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України;

між державними службовцями місцевих органів виконавчої влади на базі обласних ЦППК та центрів підвищення кваліфікації кадрів регіональних інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Оргкомітет ІІ туру Конкурсу, що проводиться між державними службовцями Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, ЦОВВ, інших державних органів (їх територіальних підрозділів), утворюється наказом Нацдержслужби.

Очолює зазначений оргкомітет Голова Нацдержслужби.

Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ЦОВВ, інші державні органи, працівники яких беруть участь у цьому турі Конкурсу, можуть ініціювати включення свого представника (рівень керівника департаменту (управління) до складу оргкомітету ІІ туру.

Кількісний склад оргкомітету ІІ туру – не менше 15 осіб.

До складу оргкомітету ІІ туру рекомендується включати за згодою керівників кадрових служб Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також представників МОНмолодьспорту, Мін’юсту, Мінекономрозвитку, Мінкультури, Мінфіну, Мінсоцполітики, Мінрегіону, ЦК профспілки працівників державних установ, представників вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Державне управління», представників громадськості, засобів масової інформації.

Пропозиції до персонального складу оргкомітету ІІ туру між державними службовцями Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та інших державних органів (їх територіальних підрозділів) надсилаються на адресу Нацдержслужби до 30 березня.

Оргкомітети ІІ туру Конкурсу між державними службовцями Секретаріату Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів АР Крим, обласних (їх територіальних підрозділів), районних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій очолюють керівник Секретаріату Верховної Ради АР Крим, Міністр Ради міністрів АР Крим, заступники голів – керівники апаратів обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та керівники територіальних органів (як співголови), заступниками голів оргкомітетів є керівники обласних ЦППК та центрів підвищення кваліфікації кадрів регіональних інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З метою затвердження персонального складу оргкомітетів ІІ туру керівники територіальних органів Нацдержслужби в термін до 30 березня вносять до Нацдержслужби пропозиції щодо кандидатур. Кількісний склад оргкомітетів ІІ туру формується у складі не менше 11 осіб.

До складу оргкомітетів рекомендується включити: в АР Крим – керівника Секретаріату Верховної Ради, міністра Ради міністрів; для місцевих державних адміністрацій – заступників голів-керівників апаратів обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, голів районних державних адміністрацій, представників кадрових та юридичних служб, організаційних управлінь та управлінь культури. Також до складу оргкомітетів рекомендовано включити керівників профспілок працівників державних установ України, регіональних та обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, науковців та викладачів вищих навчальних закладів освітньої галузі знань «Державне управління», представників громадськості, засобів масової інформації, незалежних експертів.

Персональний склад оргкомітетів з проведення ІІ туру Конкурсу в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі затверджується наказом Нацдержслужби в термін до 20 квітня та надсилається до територіальних органів Нацдержслужби.

Інформація про персональний склад оргкомітетів публікується в регіональних засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-порталі  Нацдержслужби та її територіальних органах.

Оргкомітети ІІ туру до кінця травня розглядають документи переможців І туру та приймають рішення про їх участь у ІІ турі Конкурсу, або надсилають оргкомітетам І туру обґрунтовану відмову.

Нацдержслужба до 15 травня передає до оргкомітетів ІІ туру завдання Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІ туру Конкурсу, а саме:

запитання для співбесіди з питань державного управління;

практичні завдання та тести з питань службової етики та етикету;

теми публічних виступів з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління;

рекомендації до їх виконання та критерії їх оцінки.

Завдання для учасників ІІ туру Конкурсу затверджуються на засіданнях оргкомітетів ІІ туру.

Відповідальність за збереження конфіденційності змісту завдань покладається на оргкомітети ІІ туру.

Оргкомітети ІІ туру протягом червня, за тиждень до кінця місяця, забезпечують складання учасниками ІІ туру Конкурсу зазначених завдань і в останній тиждень червня на своїх засіданнях приймають рішення щодо підсумків та визначення переможців ІІ туру Конкурсу.

Оргкомітет ІІ туру Конкурсу серед державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та інших державних органах (їх територіальних підрозділів) визначає 4-х переможців: 2-х – серед державних службовців центральних апаратів (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст») та 2-х– серед державних службовців територіальних   підрозділів (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст»).

Оргкомітети ІІ туру Конкурсу серед державних службовців Секретаріату Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів АР Крим, обласних (їх структурних підрозділів), районних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають 4-х переможців: 2-х – серед державних службовців апаратів Секретаріату Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів АР Крим, обласних державних адміністрацій (їх структурних підрозділів) (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст») та 2-х – серед державних службовців районних державних адміністрацій (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст»).

Оригінали протоколів та виконаних завдань учасниками ІІ туру Конкурсу зберігаються в оргкомітеті ІІ туру Конкурсу.

Оргкомітети ІІ туру в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі надсилають до 10 липня на адресу Нацдержслужби копії документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, другі примірники оригіналу протоколу з підведення підсумків та визначення переможців, а також копії виконаних завдань учасниками ІІ туру Конкурсу.

Оргкомітети ІІ туру розміщують інформацію щодо проведення Конкурсу на офіційних веб-порталах, в регіональних або галузевих ЗМІ і передають копії відео-, аудіозаписів до Нацдержслужби  до 10 липня.

Нацдержслужба опрацьовує та передає Оргкомітету з проведення ІІІ туру Конкурсу в термін до 20 липня усі матеріали переможців ІІ туру Конкурсу для прийняття рішення щодо учасників ІІІ туру Конкурсу.

У рамках проведення ІІ туру Конкурсу для його учасників на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, обласних ЦППК та центрів підвищення кваліфікації кадрів регіональних інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводяться семінари відповідно до Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VII категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», за результатами яких видається свідоцтво  про підвищення кваліфікації.

  Організація проведення ІІІ туру Конкурсу.

Підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру Конкурсу проводиться серед державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів (їх територіальних підрозділів) протягом вересня-жовтня на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ).

Оргкомітет з проведення ІІІ туру Конкурсу (Оргкомітет) в останній тиждень липня розглядає документи переможців ІІ туру і приймає рішення щодо їх участі у ІІІ турі Конкурсі.

Під час ІІІ туру Конкурсу учасники:

захищають творчу роботу;

беруть участь у діловій грі;

презентують професійну діяльність.

Нацдержслужба спільно з Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розробляє для учасників Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VII категорій посад в рамках проведення Конкурсу тематику творчих робіт, рекомендації щодо їх написання, критерії оцінки конкурсних завдань, рекомендації щодо участі у діловій грі та презентації і оприлюднює їх на офіційному веб-порталі Нацдержслужби у  банері «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» до 30 червня.

Учасники ІІІ туру Конкурсу до 1 серпня подають до Оргкомітету (на адресу Нацдержслужби: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15, Оргкомітет з проведення ІІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець») творчу роботу для проведення її попередньої експертної оцінки. Для оцінки творчих робіт учасників Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру Конкурсу Оргкомітет залучає незалежних експертів (фахівців вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації освітньої галузі знань «Державне управління», закладів післядипломної освіти).

Незалежні експерти до 30 серпня оцінюють творчі роботи та надають висновки до Оргкомітету.

Оргкомітет після проведення ІІІ туру Конкурсу на своєму заключному засіданні приймає рішення щодо підсумків Конкурсу та визначення переможців і лауреатів Конкурсу в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».

Нагородження переможців та лауреатів Конкурсу проходить за окремим сценарієм в кінці року за датою, визначеною Нацдержслужбою.

У рамках проведення ІІІ туру Конкурсу для його учасників на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ) проводяться семінари відповідно до Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VII категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», за результатами яких видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Нацдержслужби

від 15.02.2012 р. № 29

 

Положення

про Організаційний комітет з проведення

третього туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець»

 

Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення третього туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Оргкомітет).

І. Загальні положення.

 1. Оргкомітет очолює Голова Нацдержслужби. До його персонального складу можуть входити представники місцевих, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, навчальних закладів, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

II . Правові підстави діяльності Оргкомітету.

У своїй діяльності Оргкомітет керується:

– постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року
№ 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

– зазначеним Положенням.

ІІІ. Організація роботи Оргкомітету.

1. Засідання Оргкомітету проводяться відповідно до календарного плану проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Календарний план).

2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу .

3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням.

4. У випадку рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Оргкомітету або головуючого.

5. За підсумками засідань Оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

IV . Повноваження Оргкомітету.

1. Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів Оргкомітету, затверджує Календарний план на поточний рік та план заходів щодо проведення Конкурсу.

2. Визначає рівень вимог до умов проведення Конкурсу під час першого, другого та третього турів та порядок фінансування заходів щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу.

3. Розглядає узагальнені підсумки проведення першого, другого та третього турів Конкурсу.

4. Приймає від оргкомітетів з проведення першого та другого турів Конкурсу інформацію про хід його проведення відповідно до затвердженого Календарного плану.

5. Створює експертну групу для проведення оцінювання творчих робіт. Отримує від учасників третього туру Конкурсу за місяць до його початку творчі роботи згідно із запропонованою тематикою для проведення їх попередньої експертної оцінки.

6. Протягом третього туру Конкурсу організовує захист творчих робіт, проведення ділових ігор та презентацій професійної діяльності учасників.

7. Визначає переможців та лауреатів Конкурсу у кожній номінації за підсумками третього туру шляхом відкритого голосування.

8. Нагороджує переможців та лауреатів третього туру Конкурсу у кожній номінації.

9. Вносить пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати третього туру Конкурсу, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.

10. Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової інформації, на сторінках журналу «Вісник державної служби України», на офіційному веб-порталі Нацдержслужби.

11. Сприяє виданню збірника матеріалів з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади в рамках Конкурсу.

 V . Повноваження голови Оргкомітету.

 1. Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.

2. Утворює оргкомітети з проведення другого та третього турів Конкурсу між державними службовцями місцевих та центральних органів виконавчої влади, інших державних органів.

3. Вносить зміни, у разі потреби, до персонального складу оргкомітетів другого та третього турів Конкурсу.

VI . Повноваження заступника голови Оргкомітету.

1. Заміщує голову Оргкомітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення Конкурсу, координує розробку методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців в рамках Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на офіційному веб-порталі Нацдержслужби.

VII . Повноваження секретаря Оргкомітету.

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Оргкомітету відповідно до зазначеного Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Оргкомітету.

3. Організовує засідання Оргкомітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи Оргкомітету, складає протоколи його засідань, за необхідністю надсилає до організаційних комітетів нижчого рівня прийняті рішення.

 VIII . Повноваження членів Оргкомітету.

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків, беруть участь у засіданнях Оргкомітету.

2. Беруть участь в організації конкурсних змагань учасників третього туру Конкурсу, визначають переможців та лауреатів Конкурсу за номінаціями.

IX. Регламент Оргкомітету.

Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи Оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та положенням про Оргкомітет.

1. Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до Календарного плану та поточних планів роботи.

2. Поточні плани роботи Оргкомітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3. Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про Оргкомітет, Календарного плану та у разі необхідності.

4. На своїх засіданнях Оргкомітет розглядає питання щодо:

- розподілу функцій та обов'язків;

- планування роботи;

- підготовки та проведення заходів, пов'язаних із організацією і проведенням Конкурсу;

- звітів про роботу організаційних комітетів першого та другого турів Конкурсу;

- обговорення методичних матеріалів з питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

- визначення переможців та лауреатів за підсумками третього туру Конкурсу;

- інших питань проведення Конкурсу .

5. Рішення Оргкомітету мають рекомендаційний характер для оргкомітетів з проведення першого і другого турів Конкурсу.

6. Рішення Оргкомітету оформлюються протоколами, що підписує голова, заступник голови, секретар та члени Оргкомітету.

7. Оргкомітет в установленому порядку надсилає до оргкомітетів з проведення першого і другого турів Конкурсу місцевих, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів необхідну інформацію щодо прийнятих рішень, методичні матеріали та інструкції, тощо.

8. Інформування громадськості про хід проведення Конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим Оргкомітетом.

9. Матеріали діяльності Оргкомітету з підготовки та проведення Конкурсу за щорічно передаються до Нацдержслужби для подальшого аналізу, збереження та накопичення.

 

Додаток 2

до Методичних рекомендацій,

затверджених наказом Нацдержслужби

від 15.02.2012 р. № 29

Календарний план проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

Назва заходу

Виконавці

Термін

Примітка

І ЕТАП

1.

Висвітлення на сайті Нацдержслужби методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Нацдержслужба

до 15 лютого

Повідомлення ОДА, ЦОВВ, інші державні органи

2.

Повідомлення територіальних органів Нацдержслужби про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Школа вищого корпусу державної служби

до 15 лютого

Відправка листів, узгодження відповідальних за організаційне проведення конкурсу на місцях

3.

Висвітлення на сайті Нацдержслужби План заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру Конкурсу.

Нацдержслужба

15 лютого

Повідомлення ОДА, ЦОВВ, інші органи влади

 

 

4.

Формування оргкомітетів І туру.

ОДА, ЦОВВ, інші органи влади

до 20 лютого

Організаційна допомога територіальних органів Нацдержслужби

5.

Відбір державних службовців для участі у І турі Конкурсу в державних органах з урахуванням встановлених критеріїв.

Керівники кадрових служб державних органів на місцях

до 20 березня

 

Організаційна допомога територіальних органів Нацдержслужби

6.

Засідання оргкомітетів з проведення І туру Конкурсу для розгляду наданих державними службовцями документів та прийняття рішень щодо їх участі у Конкурсі.

Оргкомітети І туру Конкурсу в державних органах на місцях

до 25 березня

Організаційна допомога територіальних органів Нацдержслужби

7.

Надання до територіальних органів Нацдержслужби інформації про кількість учасників І туру Конкурсу у областях.

Місцеві органи виконавчої влади

до 30 березня

Методична допомога Школи вищого корпусу державної служби, територіальних органів Нацдержслужби

8.

Надання територіальних органів до Нацдержслужби інформації про кількість учасників І туру Конкурсу у областях.

Територіальні органи Нацдержслужби

до 30 березня

 База даних у Школі вищого корпусу державної служби

9.

Надання до Нацдержслужби інформації про кількість учасників І туру Конкурсу у центральному апараті ЦОВВ, інших органах державної влади.

ЦОВВ, інші органи державної влади

до 30 березня

База даних у Школі вищого корпусу державної служби

10.

Розробка вимог та критеріїв оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники І туру.

Оргкомітети І туру

до 30 березня

Організаційна та методична робота Школи вищого корпусу державної служби, НАДУ

11.

Затвердження завдань учасникам І туру Конкурсу на засіданнях оргкомітетів.

Оргкомітети

до 30 березня

Організаційна допомога територіальних органів Нацдержслужби,

методична допомога Школа вищого корпусу державної служби

12.

Проведення І туру Конкурсу в державних органах.

Оргкомітети І туру Конкурсу в державних органах

до 20 квітня

Організаційна та методична робота територіальних органів Нацдержслужби

13.

Підведення підсумків І туру Конкурсу в державних органах (відповідно до плану роботи Оргкомітету).

Оргкомітети І туру Конкурсу в державних органах

до 30 квітня

Протокол за результатами засідання

14.

Підготовка рекомендацій до виконання завдань, критерії оцінки, методичні матеріали, електронна бібліотека для самоосвіти.

Оргкомітети ІІ туру

до 30 квітня

Організаційна та методична робота Школи вищого корпусу державної служби, НАДУ

15.

Передача копій всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копії завдань, виконаних переможцями І туру:

1.     Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та державні органи;

2. Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Оргкомітети ІІ туру

 

 

 

 

 

Школа вищого корпусу державної служби

 

 

 

 

    Територіальні органи

Нацдержслужби

 

 

 

 

 

 

 

до 30 квітня

Організаційна допомога територіальних органів Нацдержслужби

16.

Координація організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів).

 

Організаційні комітети ЦОВВ, інших державних органів

постійно

Кадрові служби ОДА, ЦОВВ, інші органи державної влади

17.

Розміщення інформації щодо проведення Конкурсу на офіційних веб-порталах обласних або галузевих засобах масової інформації і передача інформації щодо висвітлення у ЗМІ І туру Конкурсу (копії статей, відео-, аудіо записи:

1.     Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та державні органи;

2.     Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

 

 

 

 

 

 

Нацдержслужба

 

 

 

 

Територіальні органи

Нацдержслужби

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30 квітня

ОДА, ЦОВВ, інші державні органи

18.

Методично-консультативна допомога

органам влади.

Територіальні органи Нацдержслужби, Нацдержслужба, НАДУ

постійно

 

ІІ ЕТАП

19.

Надання до Нацдержслужби пропозицій щодо утворення або поновлення персонального складу оргкомітетів з проведення Конкурсу: Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ЦОВВ, інші державні органи.

 

ЦОВВ, інші державні органи

до 30 березня

Школа вищого корпусу державної служби

20.

Висвітлення наказу про Оргкомітет ІІ туру на веб-порталі Нацдержслужби та її територіальних органах.

Нацдержслужба

Територіальні органи

до 20 квітня

Школа вищого корпусу державної служби

21.

Розгляд документів переможців І туру Конкурсу.

Оргкомітет ІІ туру

до 30 травня

ОДА, ЦОВВ, інші державні органи

22.

Передача до Нацдержслужби завдання Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІ туру Конкурсу:

-          Запитання для співбесіди з питань державного управління,

-          практичні завдання та тести з питань службової етики та етикету,

-          теми публічних виступів з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління,

-          рекомендації до їх виконання та критерії їх оцінки.

НАДУ

до 1 травня

Школа вищого корпусу державної служби

23.

Передача до територіальних органів завдання Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІ туру Конкурсу, розміщення їх на сайті Нацдержслужби та її територіальних органах.

Нацдержслужба

до 15 травня

Школа вищого корпусу державної служби

24.

Проведення ІІ туру конкурсу.

Оргкомітети ІІ туру Конкурсу

до 30 червня

ОДА, ЦОВВ, інші державні органи, Школа вищого корпусу державної влади

25.

Проведення засідань оргкомітетів ІІ туру Конкурсу стосовно прийняття рішень щодо підсумків та визначення переможців і лауреатів ІІ туру.

Оргкомітети ІІ туру Конкурсу

до 30 червня

ОДА, ЦОВВ, інші державні органи

26.

Надання до оргкомітету Конкурсу матеріалів щодо переможців ІІ туру Конкурсу, що передбачені Порядком проведення Конкурсу, спільно з другими примірниками оригіналів протоколів підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями виконаних завдань ІІ туру переможців у областях.

Територіальні органи Нацдержслужби

до 10 липня

База даних в Нацдержслужбі

27.

Координація організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІ туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів), місцевих органів виконавчої влади.

 

Територіальні органи, Нацдержслужба

Постійно

ОДА, ЦОВВ, інші державні органи

28.

Координація організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів), місцевих органів виконавчої влади.

Нацдержслужба

постійно

Школа вищого корпусу державної служби

29.

Методично-консультативна допомога

органам влади.

Територіальні органи, Нацдержслужба, НАДУ

постійно

 

ІІІ ЕТАП

30.

Підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру Конкурсу державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів.

НАДУ

вересень-жовтень

Школа вищого корпусу державної влади

31.

Оприлюднення на веб-порталі Нацдержслужби творчих робіт для учасників ІІІ туру Конкурсу, рекомендацій по їх написанню, критеріїв їх оцінки, рекомендацій щодо участі у діловій грі та презентації учасників ІІІ туру Конкурсу.

Нацдержслужба

до 30 червня

Школа вищого корпусу державної служби

32.

Розгляд документів переможців ІІ туру Конкурсу.

Оргкомітет ІІІ туру

Нацдержслужба

НАДУ

до 28 липня

ОДА, ЦОВВ, інші державні органи

33.

Подання учасниками конкурсу творчих робіт для проведення її попередньої експертної оцінки.

Оргкомітет ІІІ туру

до 1 серпня

Школа вищого корпусу державної служби, НАДУ

34.

Проведення попередньої експертної оцінки творчих робіт учасників ІІІ туру Конкурсу.

Оргкомітет ІІІ туру

Нацдержаслужба

НАДУ

до 30 серпня

Школа вищого корпусу державної служби, НАДУ

35.

Визначення переможців конкурсу.

Оргкомітет ІІІ туру

Нацдержслужба

НАДУ

до 30 жовтня

ОДА, ЦОВВ, інші державні органи

36.

Проведення урочистого нагородження переможців та лауреатів конкурсу.

Оргкомітет ІІІ туру

Нацдержслужба

НАДУ

до 30 листопада

ОДА, ЦОВВ,  інші державні органи

37.

Фомування бази даних переможців ІІІ туру Конкурсу, рекомендацій та пропозицій щодо подальшого просування державних службовців по кар’єрі.

Школа вищого корпусу державної служби,

Нацдержсалужба,

НАДУ

до 30 грудня

ОДА, ЦОВВ, інші державні органи