19.11.2014

Постанова "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 5 листопада 2008 р. N 976

Київ

 

Про затвердження Порядку сприяння

проведенню громадської експертизи

діяльності органів виконавчої влади

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1103 ( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

 

 

     З метою  створення  належних  умов для участі громадськості у

формуванні та  реалізації  державної  політики  Кабінет  Міністрів

України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити   Порядок   сприяння   проведенню   громадської

експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається.

 

     {   Пункт  2  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  1103

( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

 

     3. Рекомендувати  органам місцевого самоврядування керуватися

під  час   проведення   громадської   експертизи   їх   діяльності

затвердженим цією постановою Порядком.

 

 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

 

     Інд. 51

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 5 листопада 2008 р. N 976

 

                             ПОРЯДОК

            сприяння проведенню громадської експертизи

               діяльності органів виконавчої влади

 

 

     1. Цей Порядок,  розроблений відповідно до пункту 4 статті  5

Указу Президента   України   від   15   вересня  2005  р.  N  1276

( 1276/2005 ) "Про забезпечення участі громадськості у  формуванні

та  реалізації  державної  політики",  визначає процедуру сприяння

проведенню  інститутами  громадянського  суспільства   громадської

експертизи діяльності органів виконавчої влади.

 

     2. Громадська  експертиза діяльності органів виконавчої влади

(далі    -    громадська   експертиза)   є   складовою   механізму

демократичного  управління  державою,  який  передбачає проведення

інститутами  громадянського  суспільства оцінки діяльності органів

виконавчої   влади,  ефективності  прийняття  і  виконання  такими

органами  рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно

значущих  проблем  для  їх  врахування органами виконавчої влади у

своїй роботі.

 

     У цьому  Порядку  під  інститутами громадянського суспільства

слід розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки,

організації  роботодавців,  благодійні  і  релігійні  організації,

органи  самоорганізації  населення,  недержавні   засоби   масової

інформації   та   інші  непідприємницькі  товариства  і  установи,

легалізовані відповідно до законодавства.

 

     3. Орган виконавчої  влади  сприяє  інституту  громадянського

суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження

від нього письмового запиту із зазначенням:

 

     його найменування,      відомостей      про      легалізацію,

місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);

 

     предмета і мети громадської експертизи;

 

     переліку документів   та  інших  матеріалів,  необхідних  для

проведення громадської експертизи (далі - матеріали);

 

     адреси, за  якою  надсилається  відповідь   на   запит,   або

прізвища,  ім'я та по батькові особи,  уповноваженої одержати таку

відповідь,  її  контактного  телефону  і  електронної  адреси  (за

наявності).

 

     День надходження    запиту   є   датою   початку   проведення

громадської експертизи.

 

     4. Орган виконавчої влади  після  надходження  від  інституту

громадянського   суспільства  письмового  запиту  щодо  проведення

громадської експертизи:

 

     1) видає  у  тижневий   строк   наказ   (розпорядження)   про

проведення  такої  експертизи і заходів,  пов'язаних з підготовкою

матеріалів,  із зазначенням прізвища,  ім'я, по батькові та посади

особи  (осіб),  відповідальної  (відповідальних)  за  забезпечення

взаємодії з інститутом  громадянського  суспільства,  зміст  якого

доводить   до  відома  інституту  громадянського  суспільства,  що

ініціює проведення громадської експертизи,  протягом трьох днів  з

моменту його видання;

 

     2) утворює   у  разі  потреби  робочу  групу  для  підготовки

матеріалів із залученням  представників  інституту  громадянського

суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи;

 

     3) розміщує  у  тижневий  строк  інформацію  про  надходження

запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені

органом  виконавчої  влади  з  метою  сприяння  її проведенню,  на

власному веб-сайті;

 

     4) подає інституту громадянського суспільства  матеріали  або

завірені  в  установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та

строку, визначених Законом України "Про інформацію" ( 2657-12 ).

 

     5. Посадові  особи  органу  виконавчої   влади   не   повинні

перешкоджати  проведенню  громадської  експертизи  та втручатись у

діяльність інституту громадянського суспільства,  пов'язану  з  її

проведенням.

 

     6. Пропозиції,    підготовлені    інститутом   громадянського

суспільства  за  результатами  проведеної  громадської  експертизи

(далі  -  експертні  пропозиції),  враховуються органом виконавчої

влади під час підготовки програм соціально-економічного  розвитку,

державних  цільових  та регіональних програм,  формування бюджетів

відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності.

 

     7. Орган  виконавчої  влади  після   надходження   експертних

пропозицій:

 

     1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті;

 

     2) розглядає  їх  на  найближчому засіданні колегії за участю

представників інституту громадянського  суспільства,  що  проводив

громадську експертизу.  У разі коли колегію не утворено, експертні

пропозиції  розглядає   керівник   органу   виконавчої   влади   у

двотижневий строк за участю представників інституту громадянського

суспільства, що проводив громадську експертизу;

 

     2-1)   розробляє   і   затверджує  за  результатами  розгляду

експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію;

{  Пункт  7 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1103

( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

 

     3)   подає  у  десятиденний  строк  інституту  громадянського

суспільства, що проводив громадську експертизу, письмову відповідь

про   результати   розгляду   експертних   пропозицій  та  заходи,

спрямовані на їх реалізацію,  з одночасним розміщенням відповідної

інформації   у  засобах  масової  інформації  та/або  на  власному

веб-сайті;

{   Підпункт   3   пункту   7  в  редакції  Постанови  КМ  N  1103

( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

 

     4)  надсилає  в  письмовій  та електронній формі Секретаріату

Кабінету  Міністрів  України для розміщення на урядовому веб-сайті

"Громадянське суспільство і влада":

 

     інформацію про  найменування,  прізвище,  ім'я,  по  батькові

керівника, поштову адресу, контактні дані інституту громадянського

суспільства,  що проводив громадську експертизу, предмет та строки

її проведення;

 

     експертні пропозиції,    подані   інститутом   громадянського

суспільства за результатами проведеної громадської експертизи;

 

     затверджені органом виконавчої влади  заходи  для  реалізації

експертних пропозицій;

 

     відповідь органу  виконавчої  влади  інституту громадянського

суспільства  про  результати  розгляду  експертних  пропозицій  та

заходи для їх реалізації.