05.03.2018

ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при Болградській районній державній адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови 

районної державної адміністрації

25.10.2017№ 416/А-2017

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Болградській районній

державній адміністрації

 

Розділ  I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Болградській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) є  тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та реалізації державної політики.

1.2 У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України й постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,  актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Громадської ради є:

1.3.1. сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

1.3.2. здійснення громадського контролю за діяльністю районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація);

1.3.3. сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

1.3.4. сприяння райдержадміністрації у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до її повноважень.

1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Положення про Громадську раду розробляється та схвалюється на засіданні Громадської ради, після чого затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.6. Положення  про  громадську  раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті   органу   протягом   трьох   робочих   днів  з  моменту затвердження. 

 

Розділ  IІ.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію дії райдержадміністрації.

2.2 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. готує та надає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2.2.2. готує та надає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.2.3. надає райдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

2.2.4. проводить відповідно до чинного законодавства України громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

2.2.5. здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією  пропозицій і зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.2.6. інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;

2.2.7. збирає, узагальнює та надає райдержадміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо розв’язання питань, які мають важливе суспільне значення;

2.2.8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку Болградського району;

2.2.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

2.2.10. організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом з райдержадміністрацією про діяльність з виконання статутних і планових завдань, співпрацю з райдержадміністрацією, іншими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування.

2.3. Громадська рада має право:

2.3.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію/правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);

2.3.2. залучати до роботи ради працівників райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних і міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

2.3.3. організовувати й проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;

2.3.4. отримувати в установленому порядку від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

2.3.5. брати участь у розробленні цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку Болградського району;

2.3.6. взаємодіяти із районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування,  їх структурних підрозділах;

2.3.7. вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів, звертатися до неї з інших питань;

2.3.8. направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території повноважень райдержадміністрації;

2.3.9. розробляти й надавати в установленому чинним законом України порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

2.3.10. за запрошенням райдержадміністрації направляти представників Громадської ради для участі в заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо);

2.3.11. ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини та громадянина, розвиток громадянського суспільства;

2.3.12. розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати й узагальнювати їх,  надавати на них усні та письмові відповіді;

2.3.13. розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення та перебувають у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.4 Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер для райдержадміністрації та усіх інших суб’єктів, розташованих на території її діяльності, та є обов’язковими для розгляду райдержадміністрацією.

2.5 Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

2.6 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням, який затверджується на засіданні Громадської ради.  

2.7 Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, у яких розміщена райдержадміністрація.

 

Розділ  IІІ.

Формування ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1.  До складу Громадської ради обираються представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок і їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства).

3.2. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади  Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

3.3. Склад Громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради, та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.4. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним. Кількість членів Громадської ради визначається учасниками установчих зборів і не може становити більш як 35 осіб.

3.5. Кількісний склад Громадської ради може змінюватися за умови, якщо є бажаючі інститути громадянського суспільства надати документи та взяти участь у роботі ради. Процедура зміни кількісного складу Громадської ради визначається в Регламенті.

3.6. У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, районна державна адміністрація  утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники райдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства, у тому числі й ті, що не представлені в складі Громадської ради.

     У  такому  разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради. Персональний  склад  ініціативної  групи  орган оприлюднює на своєму  офіційному  веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

3.7. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок надання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.8. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи надається заява в довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

                3.8.1. рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

            3.8.2. біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

            3.8.3 копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

            3.8.4 інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

            3.8.5. інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

            3.8.6. відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

3.9. За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється. На підставі наданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та в термін не пізніше ніж за 7 днів до проведення установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни місця проведення установчих зборів, районна державна адміністрація своєчасно повідомляє про це на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.10. У разі виявлення невідповідності документів, наданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

3.11. Підставами  для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

            3.11.1. невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Типового положення;

            3.11.2. неусунення      інститутом     громадянського     суспільства невідповідності   поданих  документів  вимогам,  встановленим  цим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

            3.11.3. невідповідність   інституту  громадянського  суспільства  або делегованого  ним  представника  вимогам,  встановленим  пунктом 6 цього Типового положення;

            3.11.4. недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах, поданих для участі в установчих зборах;

            3.11.5. відмова  інституту  громадянського  суспільства  від участі в установчих  зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

            3.11.6.  перебування   інституту   громадянського   суспільства,  який делегував  свого  представника  для  участі в установчих зборах, у процесі припинення.

3.12. Процедура проведення установчих зборів визначається Регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

3.12.1.  процедуру ідентифікації та реєстрації учасників установчих зборів;

3.12.2.  процедуру проведення голосування з обрання лічильної комісії, головуючого, секретаря та інших робочих органів установчих зборів;

3.12.3.  процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

3.12.4.  порядок визначення кількісного складу Громадської ради;

3.12.5.  порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

            3.12.6. процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);

3.12.7. процедуру оголошення результатів виборів;

3.12.8.  визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної Громадської ради;

3.12.9.  порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого  засідання новообраної Громадської ради тощо.

3.13. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

3.14. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим і в тижневий термін від дня установчих зборів передає голові райдержадміністрації для затвердження складу новообраної Громадської ради.

3.15. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської ради райдержадміністрація протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.16. На підставі протоколу установчих зборів райдержадміністрація протягом двох тижнів затверджує склад громадської ради і  оприлюднюється  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

 

Розділ  IV.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени Громадської ради мають право:

4.1.1. брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

4.1.2. брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є;

4.1.3. інформувати Громадську раду про свою діяльність;

4.1.4. пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

4.1.5. бути членом постійних комісій (не більше однієї одночасно), експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

4.1.6. ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

4.1.7. у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2 Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4 Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.

4.5 Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6  Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

4.6.1. систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її засіданнях  без  поважних  причин  (більше  ніж  два рази підряд);

            4.6.2. надходження   повідомлення   від   інституту   громадянського суспільства  за  підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими  документами,  про  відкликання  свого представника та припинення його членства в громадській раді;

            4.6.3. скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

            4.6.4. неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі громадської  ради  за  станом  здоров'я,  визнання його у судовому порядку  недієздатним  або  обмежено  дієздатним; 

            4.6.5. подання членом громадської ради відповідної заяви;

            4.6.6. обрання  члена  громадської  ради народним депутатом України, депутатом  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або  призначення  на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної   Республіки  Крим,  органі  місцевого  самоврядування;

4.6.7. набрання  законної  сили  обвинувальним  вироком  щодо  члена громадської ради;

4.6.8. смерті  члена  громадської ради.

4.7.     У  разі  припинення  будь-якою  особою членства у громадській раді  її  місце  займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської  ради,  який  набрав  найбільшу  кількість  голосів за результатами  проведення  рейтингового  голосування  на установчих зборах.  Рішення  про  це  приймається  на  найближчому  засіданні громадської ради. Затвердження такого представника відбувається за процедурою, аналогічною процедурі обрання членів громадської ради на установчих зборах. Ця процедура детально прописується у Регламенті Громадської ради.    

4.8. Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  рішенням райдержадміністрації  на  підставі  протоколу  засідання Громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.9. У разі неможливості виконання своїх обов’язків заступниками голови або секретарем Громадської ради, голова створеного робочого органу ради за рішенням голови Громадської ради виконання їх обов’язків покладає на одного із членів Громадської ради – до розв’язання  цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.

4.10 Члени Громадської ради працюють у раді на громадських засадах.

4.11 Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

4.11.1 коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

4.11.2 невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

4.11.3 прийняття відповідного рішення на її засіданні;

4.11.4 реорганізації або ліквідації органу.

   4.12 Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації.

   4.13 У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених підпунктами 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3 пункту 4.11, орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 3.6 цього Положення.

 

Розділ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

5.1 На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступник (заступники) голови та секретар ради), визначається структура Громадської ради, обговорюється план діяльності на рік.

5.2 Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу райдержадміністрації.

5.3 Голова Громадської ради:

5.3.1. організовує діяльність ради;

5.3.2. скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

5.3.3. підписує документи від імені ради;

5.3.4. звітує про роботу Громадської ради;

5.3.5. представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

5.3.6. може брати участь у засіданнях колегії Болградської райдержадміністрації та ін.

5.4 Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради в разі виникнення інших підстав, пов’язаних з неможливістю виконувати головою свої обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо), зазначених у пункті 4.6. До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

5.5 Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради.

5.6 Заступник (заступники) голови Громадської ради обираються, як правило, на її першому засіданні з урахуванням пропозицій голови ради.

5.7 Заступник (заступники) голови Громадської ради:

5.7.1. забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи ради;

5.7.2. здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) Громадської ради;

5.7.3. контролює виконання плану роботи Громадської ради;

5.7.4. розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до її компетенції;

5.7.5. вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

5.7.6. організовує вивчення та дослідження громадської думки;

5.7.7. виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань і доручень ради.

5.8 У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження за рішенням Громадської ради виконує заступник (один з заступників) голови Громадської ради. За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.9 Функції секретаря Громадської ради за її рішенням, погодженим з райдержадміністрацією, може виконувати працівник її структурного підрозділу, на який покладено координацію роботи Громадської ради. У такому випадку секретар Громадської ради бере участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.10 Секретар Громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження відносин з райдержадміністрацією та її підрозділами, розв’язує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

5.11 Громадська рада з метою виконання своїх завдань і здійснення функцій формує план своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на одному з перших засідань з урахуванням пропозицій райдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства.

5.12 Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань вона може створювати постійні комісії з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість і напрямки роботи комісій визначаються Радою та оформлюються протоколом.

5.13 Постійні комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

5.14 Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та по мірі необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності й оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

5.15 Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів і чинних актів органів публічної влади у складі Громадської ради утворюються робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад і голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.16.  Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю голосів від загальної чисельності органу та оформлюються протокольно. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію з іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами відповідного профілю, що утворені як при райдержадміністрації чи її структурних підрозділах, так і при інших органах публічної влади.  

5.17 Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану діяльності Громадської ради та в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини її членів.

5.18 Коло питань, які може вирішувати правління Громадської ради, визначається Громадської радою.

5.19 Засідання Громадської ради є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

5.20 Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

5.21 Засідання Громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.

5.22 У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники райдержадміністрації.

5.23 За запрошенням Громадської ради в її засіданнях можуть брати участь представники районної державної адміністрації та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

5.24 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

5.25 Оперативні питання роботи Громадської ради можуть вирішуватися у спосіб, визначений Регламентом Громадської ради.

5.26 Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим і секретарем і направляється до райдержадміністрації у п’ятиденний термін.

5.27 Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, через ЗМІ та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

5.28 Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який приймається на одному з перших засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів і райдержадміністрації та затверджується головою райдержадміністрації.

5.29. Зміни до Положення про Громадську раду та Регламенту Громадської ради ухвалюються простою більшістю голосів від складу Громадської ради та затверджується головою райдержадміністрації.

 

Розділ VІ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ,

 ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1 Райдержадміністрація за допомогою свого структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Громадської ради, зокрема, забезпечує раду засобами зв’язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам Громадської ради в отриманні необхідних матеріалів з питань діяльності Громадської ради.

6.2 Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.

6.3 Громадська рада організовує щорічні форуми громадськості, на яких разом із райдержадміністрацією звітує про діяльність з виконання статутних і планових завдань, про співпрацю з райдержадміністрацією, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими консультативно-дорадчими органами.

 

__________________________________________________________